Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Kế toán nội bộ là gì và Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ được định nghĩa như sau: “Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Người thực hiện hạch toán các bút toán kết chuyển , thanh toán đó đươc gọi là kế toán viên nội bộ”.

Ở mỗi doanh nghiệp quy mô lớn hay nhỏ đều có những kế toán nội bộ thực hiện các bút toán này trong từng thời điểm tháng, quy, năm. Bạn cần tìm hiểu công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là gì

  1. Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò của thủ quỹ):

Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.

  1. Kế toán kho:

Căn cứ vào Quy định xuất, quy định nhập của doanh nghiệp. Kế toán lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng. Quản lý hàng.

Kế toán nội bộ là gì và Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì và Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ

  1. Kế toán ngân hàng:

Mở tài khoản tại ngân hàng, Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp và ngân hàng mở tài khoản kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

+ Lấy sổ phụ/sổ chi tiết tài khoản tại từng ngân hàng mà đơn vị đã đăng ký mở tài khoản để làm căn cứ khóa sổ kế toán cuối kỳ.

+ Lên kế hoạch vay vốn và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết nếu có yêu cầu vay vốn để thanh toán các khoản chi cuối năm.

  1. Kế toán thanh toán:

Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

  1. Kế toán tiền lương:

Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

  1. Kế toán bán hàng:

– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

– Làm thẻ VIP khách hàng (nếu có)

– Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

– Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày

– Hỗ trợ cho Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

– Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng

– Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

Cuối ngày:

– Vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất – tồn – trong ngày.

  1. Kế toán công nợ:

+ Tổng hợp các khoản tiền lương và các khoản liên quan đến người lao động trong năm, đã thanh toán/còn nợ/phải thu hồi, xử lý.

+ Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp, kế toán tổng hợp tiền lương cho nhân viên trong đơn vị (theo thời gian hoặc theo sản phẩm), các khoản sắp phải chi, đối ứng với các khoản tạm ứng đến thời hạn thu hồi nhưng chưa thu hồi.

+ Rà soát lại những khoản chi cho người lao động trong năm chưa thực hiện, các khoản thuế, bảo hiểm khấu trừ còn chưa thực hiện.

+ Đề xuất các khoản tiền thưởng, tiền lương tháng 13 cho giám đốc.

  1. Kế toán tổng hợp:

Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin theo ngày lên báo cáo, lập báo cáo, phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính hoặc kế toán trưởng.

  1. Kế toán trưởng:

Công việc của kế toán trưởng và phạm vi của kế toán trưởng, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kế toán trưởng.

  1. Kiểm soát nội bộ:

Công việc của kiểm soát nội bộ và các phạm vi của kiểm soát nội bộ.

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp lớn hay nhỏ để tuyển dụng và sắp xếp, phân chia công việc cho các thành viên trong bộ máy kế toán cho phù hợp.

Vì vậy kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng, qua Kế toán nội bộ, ta có thể nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận