Tác dụng của việc sử dụng chữ ký số trong thời đại ngày nay