Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của công ty cổ phần

Đặc điểm chung của công ty cổ phần

CTCP là một trong năm loại hình doanh nghiệp được Luật doanh nghiệp điều chỉnh, vì thế trước hết nó mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp:

– CTCP là một tổ chức kinh tế

– CTCP có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định

– CTCP được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh.

Vốn điều lệ của CTCP: Vốn điều lệ của CTCP là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán cho công ty. Tức là vốn điều lệ phải là số vốn thực góp. CTCP là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần . Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần và được phản ánh trong cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có thể phản ánh mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần.

Tham khảo thủ tục ==> Thành lập công ty tại Nghệ An

Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách mua cổ phần. Mỗi cổ đông có thể mua nhiều cổ phần.

Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của công ty cổ phần

Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của công ty cổ phần

CTCP có các loại cổ phần sau:

+ Cổ phần phổ thông: bắt buộc phải có

+ Cổ phần ưu đãi : có thể có hoặc không gồm có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Những công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà pháp luật yêu cầu vốn tối thiểu khi kinh thành lập doanh nghiệp thì phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định thì vốn điều lệ không được nhỏ hơn vốn pháp định.

– Về thành viên CTCP: Chủ thể sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty là cổ đông. CTCP có tối thiểu 03 cổ đông, không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Việc quy định số cổ đông tối thiểu đã trở thành thông lệ quốc tế.

Cổ đông công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức:

+ Cá nhân: không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì có quyền thành lập CTCP; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật doanh nghiệp thì có quyền mua cổ phần.

+ Tổ chức: tất cả tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính nếu không thuộc đối tượng bị cấm đều có quyền thành lập, thanh gia thành lập, có quyền mua cổ phần của CTCP.

Các cổ đông CTCP gồm:

+ Dựa vào vai trò đối với việc thành lập CTCP: Cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn

+ Dựa trên cổ phần mà họ sở hữu: Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi.

– Tư cách pháp nhân của CTCP: CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp. CTCP đáp ứng đủ 4 điều kiện của pháp nhân là:

+ Được thành lập hợp pháp, tiến hành làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bộ máy chặt chẽ với với quy chế làm việc rõ ràng;

+ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Có sự phân định rõ ràng giữa tài sản của cổ đông với tài sản của công ty;

+ Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Người đại diện CTCP ký trong hợp đồng, tham gia giao dịch với tư cách nhân danh công ty, vì lợi ích công ty.

– Huy động vốn: CTCP có nhiều hình thức huy động vốn hơn so với các tổ chức kinh tế nói chung và các donah nghiệp nói riêng. Các hình thức công ty huy động vốn là chào bán cổ phần riêng lẻ, phát hành chứng khoán ra công chúng, bán cổ phần cho cổ đông trong công ty và phát hành trái phiếu.

– Tính tự do chuyển nhượng phần vón góp: Phần vốn góp của cổ đông được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Các cổ phiếu do công ty phát hành là một loại hàng hóa – giấy tờ có giá. Người có cổ phiếu có thể tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Chế độ trách nhiệm tài sản:

Công ty cổ phần chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của công ty bằng toàn bộ tài sản của công ty.Các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn, tức là chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi vốn góp vào công ty mà không liên quan đến tài sản riêng.

Mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Blue để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận