Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BCT và các phương pháp trích hấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT.

Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp trích khấu hao như sau:

  1. Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Nhiệm vụ của kế toán là phải lựa chọn được phương pháp khấu hao tài sản cố định sao cho phù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay cụ thể hơn là phù hợp với tình hình sử dụng của từng loại tài sản cố định.

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Sau đây Luật Blue sẽ giải thích rõ cho bạn đọc về 3 phương pháp này:

  1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

-Nội dung của phương pháp

Tài sản cố định (TSCĐ) trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

+Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐ theo công thức dưới đây:

Nguyên giá của TSCĐ

Mức trích khấu hao trung bình hằng năm của TSCĐ = ——————————-

Thời gian sử dụng của TSCĐ

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

-Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi

Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toan chia cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của TSCĐ.

-Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

2 . Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:” Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.”

Chi tiết cách trích khấu hao mời bạn theo dõi bài viết sau: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

  1. Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Phương pháp khấu hao theo sản lượng được áp dụng để tính khấu hao các loại máy móc, thiết bị thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm.

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ.

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế.

Trình tự thực hiện phương pháp khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

– Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của TSCĐ, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

– Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TSCĐ.

Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận